Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü
  • Neredeyim :

Müze ve Örenyerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge

MÜZE VE ÖRENYERLERİNE GİRİŞLERDE UYGULANACAK

USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç ve Kapsam

Madde 1-Bu yönerge, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve örenyerlerinin ziyaret usul ve esasları ile müze ve örenyerlerinin ziyaretine olanak sağlayan bilet ve bilet benzeri araçlara ilişkin düzenlemeleri içerir.

İKİNCİ BÖLÜM

Dayanak

Madde 2- Bu Yönerge, 2252 sayılı ‘Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanunu’, 4736 sayılı ‘Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu’nun 1 inci maddesi, 28/01/2002 tarih ve 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar, ‘Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye Yönetmeliği’nin 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Giriş Ücretleri

Madde 3-Müze ve örenyerleri giriş ücretleri bu yönergeye ekli listede gösterilmektedir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ücretsiz Ziyaret Koşulları

Madde 4-Aşağıda belirtilenler müze ve örenyerlerine kimlik/sözleşme göstermek suretiyle ücretsiz girerler.

4.1- 18 yaş ve altındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençler ve çocuklar ile bu yaş grubundaki öğrenci gruplarına refakat eden öğretmenler,

4.2- 65 yaş ve üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,

4.3- Gaziler ile gazilerin anne, baba, eş ve çocukları ve şehit yakını kimlik kartı sahipleri,

4.4- Engelliler (Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve yabancı) ile bir refakatçisi, (Görünür bir engel ve/veya belge ibrazı ile)

4.5- Zorunlu hizmete tabii er ve erbaşlar,

4.6- ICOM ve ICOMOS ile UNESCO kartı sahipleri,

4.7- Yerli ve yabancı basın kimlik kartı sahipleri,

4.8- Seyahat acentesi sahip veya sorumlu müdürleri

4.9- Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli ve emeklileri ile refakatindeki anne, baba, eş ve çocukları,

4.10- 8 yaş ve altındaki yabancı uyruklu çocuklar,

4.11- Hayat boyu Öğrenme Programı çerçevesinde Comenius Okul Ortaklıkları ile Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamındaki gruplar ile bu gruplara refakat eden öğretmenler, (ülkemizdeki muhatapları ile yapılan sözleşmelerini ibraz etmeleri kaydıyla isim listesi ve kimlik kontrolü yapılarak ücretsiz giriş olanağı sağlanacaktır)

4.12- Müze ve örenyerinin bağlı bulunduğu İl ve İlçenin;

4.12.1- Mülki İdare Amirleri (İllerde Vali, Kültür ve Turizmden sorumlu Vali Yardımcısı, ilçelerde Kaymakam) ve en fazla 10 kişi olmak üzere refakatindekiler,

4.12.2- Büyükşehir, İl, İlçe ve Beldenin Belediye Başkanı ve en fazla 10 kişi olmak üzere refakatindekiler,

4.12.3- İl Kültür ve Turizm Müdürü ve Müze Müdürü ve en fazla 5 kişi olmak üzere refakatindekiler,

4.12.4- Köy ve Mahalle Muhtarları.

4.13-Resmi görev kapsamında müze veya örenyerine giriş zorunluluğu bulunan Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı kolluk kuvvetleri personeli,

4.14- Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü personeli olup, kurum kimliğinin arka kısmında 640 Sayılı KHK'nın 39. maddesi uyarınca "Silah Taşımaya Yetkilidir" ibaresi yer alan Gümrük Muhafaza Personeli;

4.15 - Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ilk ve orta öğretim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmenler geçerli kimlik kartlarını ibraz etmeleri kaydıyla;

4.16- Ülkemizde görev yapan Büyükelçi, Başkonsolos ile refakatindeki eş ve çocukları,

4.17- Üniversitelerin Sanat Tarihi, Arkeoloji, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Hititoloji, Sümeroloji, Antropoloji ve müzecilik bölümlerinde ülkemizde öğrenim gören, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, geçerli bir öğrenci kimlik kartı ibraz etmeleri kaydıyla,

4.18-Yüksek Yargı Organlarının Başkanları ile beraberindeki heyetler,

Bakanlığımıza bağlı müze ve örenyerlerine ücretsiz giriş yapabilirler.

Madde 5-Aşağıda belirtilen grupların ücretsiz ziyaretleri Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünden temin edilecek izin belgesi ile gerçekleştirilir.

5.1- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kendi bütçeleriyle ağırlamakta oldukları yabancı resmi ve askeri heyetler ile bu heyetlerde bulunanların eşleri ve beraberindekiler, refakat eden resmi görevliler ve güvenlik amaçlı ön inceleme heyetleri,

5.2- Uluslararası kongre organizasyonlarına destek kapsamındaki ağırlamalar ile yalnızca şehir turu ve/veya transfer desteği sağlanan ağırlamalar hariç olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez, Yurtdışı ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarca ağırlanan konuk ve heyetler ile refakatçileri, (Talep yazısına ağırlamaya ilişkin makam onayı eklenecektir)

5.3- Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez, Yurtdışı ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarca ağırlanan medya mensupları ve refakatçileri,

5.4- Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği tarafından bildirilen yabancı tur operatörleri ve yabancı info grupları,

5.5- Müze ve örenyerinin bağlı bulunduğu Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve/veya Müze Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez birimleri tarafından müze ve örenyerinin tanıtımına katkı sağlamak üzere müze ve örenyerinde düzenlenen etkinliklere katılanlar,

5.6. Milli Savunma Bakanlığına bağlı Kuvvet Komutanlıkları ve Ordu Komutanlıkları ile, İçişleri Bakanlığına bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının kendi bütçeleri ile ağırlamakta oldukları yabancı askeri heyetler, bu heyetlerde bulunanların eşleri ve beraberindekiler, refakat eden resmi görevliler ve güvenlik amaçlı ön inceleme heyetleri  ile bu komutanlıklar tarafından düzenlenen tatbikata katılan askeri personel,

5.7. Talebin ilgili komutanlıktan gelmesi ve organizasyonun yine ilgili komutanlık tarafından gerçekleştirilmesi kaydıyla, misafir veya yerleşik askeri öğrenci grupları ile bu gruplara refakat eden askeri personel. (Talep yazısına katılımcı listesi eklenecektir.) 

Madde 6-Müze ve örenyerlerinin, “Süreli Kullanım Yönergesi” kapsamında tahsisi ile gerçekleştirilen etkinliklerde girişler aşağıdaki şekilde düzenlenir.

6.1- Müze ve Örenyerlerinin veya bunların bir kısmının, ziyaret amacı dışında “Süreli Kullanım Yönergesi” kapsamında sadece mekan kullanımına yönelik olarak tahsis edilmesi ile gerçekleştirilecek etkinliklerde Müze ve örenyeri giriş ücreti alınmaz. İlgili Müze Müdürlüğünce; etkinlik katılımcıları tarafından müze ve örenyerinin ziyaret alanlarının kullanılmaması için gerekli tedbirler alınır.

6.2- Müze ve örenyerlerinin, kapalı olduğu günlerde veya mesai saatleri dışında, hem müze ziyareti hem de mekan kullanımına yönelik olarak “Süreli Kullanım Yönergesi” kapsamında tahsis gerçekleştirilmesi halinde etkinliğe katılan ziyaretçi grupları için tek bilet tarifesi uygulanır.

Madde 7-Aşağıda belirtilen kişi ve grupların çalışma yaptıkları müze ve örenyerine ücretsiz girişleri ilgili mercilerden temin edilecek izin belgesi ile gerçekleştirilir.

7.1- Müze ve örenyerlerinde bulunan kültür varlıkları ile ilgili bilimsel araştırma yapan yabancı uyruklu ekipler Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden, TC uyruklu ekipler ise ilgili Müze Müdürlüklerinden temin ettikleri izin belgesini gişeye ibraz edeceklerdir.

7.2- Müze ve örenyerlerinde kazı ve yüzey araştırması yapan ekipler Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden temin ettikleri izin belgesini gişeye ibraz edeceklerdir.

7.3- Müze ve örenyerlerinde video, film ve fotoğraf çekim izni uygun görülen kişi ve ekipler, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alacakları izin yazısını gişeye ibraz edeceklerdir.

Madde 8- Bu yönergenin 4. Maddesinin 3, 4, 9, 12, 13, 16, 17 ve 18 inci fıkralarında belirtilenler ve 8 yaş altı çocuklar (Türk vatandaşı ve yabancı) hariç olmak üzere tüm ücretsiz giriş hakları, ayrıca ücretlendirilen Efes Örenyeri Yamaçevler, Göreme Açıkhava Müzesi Karanlık Kilise, Bodrum  Sualtı  Arkeoloji  Müzesi  Serçe  Limanı  Cam  Batığı  Sergi Salonu bölümleri ile Muğla Sedir Adası ve İstanbul Sinema Müzesine yapılacak ziyaretlerde geçerli değildir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Müze ve Örenyeri Giriş Kartları Kullanım Esasları

Madde 9-Bakanlığımıza bağlı müze ve örenyerlerinde kullanılan biletlerin yanı sıra giriş olanağı sağlayan farklı özelliklere sahip kartlar aşağıda yer almaktadır:

 

9.1-Müzekart+:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 5203 Sayılı Kanuna tabi Mavi Kart sahipleri, KKTC vatandaşları ve Türkiye’de yerleşik “Yabancı Kimlik Numarası” sahibi kişiler tarafından edinilebilen Müzekart+; Topkapı Sarayı Müzesi Harem Bölümü, Aya İrini Anıt Müzesi, Efes Örenyeri Yamaçevler, Göreme Örenyeri Karanlık Kilise, Bodrum  Sualtı  Arkeoloji  Müzesi  Serçe  Limanı  Cam  Batığı  Sergi Salonu bölümleri ile Sedir Adası ve  İstanbul Sinema Müzesi hariç olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı tüm müze ve örenyerlerine, bir yıl boyunca sınırsız giriş hakkı sağlamakta olup, bunun yanı sıra kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılım kolaylığı sunarak çeşitli özel müzeler ile kültürel-turistik çekim noktalarına girişlerde, bu kurumların kafelerinde ve hediyelik eşya dükkanlarında değişik oranlarda indirim sağlar.

Bununla birlikte; Türkiye’nin Müzeleri uygulamasından dijital Müzekart+ temin edilebilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Bakanlığımıza bağlı müze ve örenyerlerine giriş hakkı sağlayan Müzekart+ ve çeşitleri (MuseumPass Kartlar hariç) ile, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı Topkapı Sarayı (Harem Bölümü hariç), Dolmabahçe Sarayı (Selamlık Bölümü hariç), Beylerbeyi Sarayı, Milli Saraylar Resim Müzesi, Saray Koleksiyonları Müzesi, Ihlamur Kasrı, Maslak Kasırları, Aynalıkavak Kasrı, Küçüksu Kasrı, Beykoz Mecidiye Kasrı, Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası, Milli Saraylar İslam Medeniyetleri ;Müzesi ve Yıldız Çini Fabrika-i Hümayunu ile  Çanakkale  Savaşları  Gelibolu  Tarihi  Alanında  bulunan  Çanakkale Destanı Tanıtım  Merkezi,  Kilitbahir  Kale Müzesi, Namazgah  Tabyası  ve  Çanakkale Savaşları Tarih Müzesi ve Çanakkale Savaş Müzesi ziyaret edilebilir.

9.2- İndirimli Müzekart+:

Emekli öğretmenlere, 6326 Sayılı Turist Rehberleri Meslek Kanunu uyarınca Bakanlığımız tarafından ruhsatname verilen eylemsiz turist rehberlerine, 18 yaş üzeri öğrencilere, Ülkemizde ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yabancı öğrenciler ile yüksek öğrenim kurumlarında önlisans, lisans veya yüksek lisans programlarına devam eden yabancı öğrencilere ve KKTC vatandaşı öğrencilere, öğrenci kimliği ibrazı şartı ile İndirimli Müzekart+ düzenlenebilir.

İndirimli Müzekart+; Müzekart+ ile girilebilen tüm müze ve örenyerlerine bir yıl boyunca, her bir Müze ve Örenyerine ikişer defa giriş hakkı sağlamaktadır.

9.3- 65 yaş üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, Kültür ve Turizm Bakanlığı kokardını haiz profesyonel turist rehberlerine, Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli ve emeklileri ile anne, baba, eş ve çocuklarına, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ilk ve orta öğretim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmenlere, Seyahat acentesi sahipleri veya sorumlu müdürlerine On Türk Lirası bedelle 1(bir) yıl geçerli olacak Müzekart düzenlenebilir.

Engelli vatandaşlar (Refakatçileri hariç) tarafından talep edilmesi halinde de 1(bir) yıl süreli Müzekart ücretsiz olarak düzenlenir.

9.4- Giriş kartlarına ilişkin toplu alımlarda indirim uygulanabilir. İndirim uygulanacak giriş kartı alım miktarı ile indirim oranları Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir.

 

 

 

9.5- Geçici Müzekart+:

Müzekart+ ile aynı olanakları sunan bu kart Müzekart basım istasyonu olmayan illerdeki müze ve örenyerlerinden temin edilebilecek olup, alındığı tarihten itibaren bir yıl boyunca geçerlidir. Bu kart Müzekart Basım İstasyonu bulunan yerlerde Müzekart+’ya dönüştürülür.

Geçici Müzekart+ Müzekart+’nın, Geçici İndirimli Müzekart+ ise İndirimli Müzekart+’nın tüm özelliklerini taşır.

9.6- Müzekart+ Diplomatik:

Türkiye’de bulunan yabancı misyon şeflikleri ve temsilciliklerinde görev yapan diplomatik statüdeki kişiler ile eş ve çocuklarına verilen bu kart, Müzekart+ ile aynı olanaklara sahip olup DÖSİMM Gişe ve Giriş Verilerini İzleme Birimi tarafından düzenlenir.

9.7- MuseumPass Kartlar:

Bu kartlar Bakanlığımıza bağlı belirli müze ve örenyerlerine sınırlı süre ve sayıda giriş olanağı sağlamasının yanı sıra kapsamındaki il veya bölgedeki bazı kültür ve sanat kurumlarında ve etkinliklerde indirim ve/veya olanaklar sağlar.

9.8- Rehber Kart:

Bu Kartlar 6326 Sayılı Turist Rehberleri Meslek Kanunu uyarınca Bakanlığımız tarafından ruhsatname verilen eylemli turist rehberleri ve Turist Rehberleri Birliğinde denetmen kartına sahip denetçilere Bakanlığımıza bağlı Müze ve Örenyerlerine giriş olanağı sağlamakta ve aynı zamanda Müzekart+ özelliği taşımaktadır. Aynı kartla aynı Müze/Örenyeri turnikelerinden yapılan geçişler 3 dakika ara ile gerçekleştirilebilir.

9.9- Yerel Kart:

Bu kartlar Bakanlığımıza bağlı Örenyeri sınırları içinde özel mülkiyete tabi taşınmazları bulunan kişilerin, taşınmazlarına ulaşımı ve/veya tarım vb. çalışmaları için bu alanlarda arazisi bulunan  kişiler için ücretsiz geçiş olanağı sağlar.

Yerel Kart’ın temini için söz konusu yerin bulunduğu Muhtarlığa başvuru yapılacak olup, muhtarlık onaylı listenin Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğüne gönderilmesi halinde hak sahiplerine bedelsiz 1 yıl geçerli Yerel Kart düzenlenecektir.

9.10- Kurumsal Kart:

Kurumsal Kart, kamu kurum ve kuruluşları ile ülkemizdeki yerleşik yabancı misyonlar (Diplomatik temsilcilikler, Konsüler temsilcilikler ve Uluslararası Kuruluş temsilcilikleri [Fahri temsilcilikler hariç], üniversiteler, belediyeler, kamu yararına çalışan vakıf ve dernekler, meslek oda ve borsaları, yasa ile kurulmuş meslek birlikleri tarafından müze ve örenyeri ziyareti için kullanılır.

9.10.1- Kurumsal Kartlar çeşitli fiyat seçenekleri ile satışa sunulur. Kurumlar, farklı ziyaretçi grupları için birden fazla kart satın alabilir.

9.10.2- Kurumsal Kart başvuruları, doldurulan talep formu ve ödemeye ilişkin dekont ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğüne yapılır.

9.10.3- Bu kart, Bakanlığımıza bağlı olan ve elektronik turnike sistemi ile el terminali bulunan müze ve örenyerlerinde bilet ücreti üzerinden % 20 indirimli giriş olanağı sağlar.

9.10.4- Kurumsal Karttaki bakiyenin giriş ücretinden az olması ve bilet bedelini karşılamaması halinde, söz konusu bakiye ile turnikeden tek geçiş yapılır.

9.10.5-Kurumsal Kartın kalan kredi miktarı kullanım sırasında turnike içi ekranlardan, tüm kullanımlara ilişkin ayrıntıları ise müze ve örenyeri ziyaretinden 48 saat sonra ilgili kurum tarafından internet üzerinden izlenebilir.

9.11- Müzekart Akademi

Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler ile bu kurumların bünyesinde görevli öğretim elemanı ve öğretim üyesi statüsündeki personel tarafından edinilebilen Müzekart Akademi; Müzekart+ ile girilebilen tüm müze ve örenyerlerine, bir yıl boyunca ikişer defa giriş hakkı sağlamaktadır.

9.12- Acenta Kart

Bakanlığımıza Bağlı Müze ve Örenyerleri girişlerinde indirim sağlayan ve  A Grubu Seyahat Acente Firmaları ve/veya yetkilendirdikleri kişilerce kullanılabilecek bir karttır.

Bu kartın kullanımı için “https://muze.gov.tr” internet sitesinde bulunan ACENTA PORTAL linki  üzerinde gerekli belgeler ibraz edilerek hesap oluşturulmalıdır.  (Detaylı açıklama ve kullanım koşulları  ilgili Portalda yer almaktadır.)

Acentelerin grup girişi esnasında Acente Kartı/Kartları kullanımı zorunludur. Bireysel kullanım amacıyla  3. Şahıslara satış yapıldığının tespiti halinde 1618 sayılı Kanun’un amir hükümlerine göre Bakanlığın 26.06.2019 tarih ve 256 sayılı Kararı gereği Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü tarafından ilgili hükümler uygulanır.

9.13- Müzekart İlk Kartım

18 yaş ve altı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından On Türk Lirası bedelle edinilebilen Müzekart İlk Kartım; Müzekart+ ile girilebilen tüm müze ve örenyerlerine, bir yıl boyunca ikişer defa giriş hakkı sağlamaktadır.

9.14- Çoklu Geçiş Kartları

Türk vatandaşları tarafından edinilebilen Çoklu Geçiş Kartları ile Bakanlığımıza bağlı Antalya Olympos ve Antalya Patara Örenyeri'ne 5 veya 10 giriş hakkı sağlanmaktadır.

9.15- Müzekart+ ve türevleri ile müze ve örenyerlerine giriş sağlandıktan sonra, çıkış yapılması halinde 3 saat süre ile tekrar giriş yapılamamaktadır.

Madde 10- Müzekart, Müzekart+, İndirimli Müzekart+ ve Geçici Müzekart+’ların hak sahibi olmayanlara düzenlenmesi durumunda, kartı düzenleyen görevli sorumlu tutulur. Kartların usulsüz kullanımının teşebbüsü veya tespiti halinde kart kullanıma kapatılır ve para iadesi yapılmaz. Bu kişilerin T.C kimlik numarasına ve adına 1 (bir) yıl süreyle kart düzenlenmez.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Hususlar

Madde 11- Bakanlığımıza bağlı müze ve örenyerlerinin açılış-kapanış saatleri ile tatil günleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler İç Hizmetler Yönetmeliği hükümleri kapsamında belirlenir.

Müze ve örenyerleri dini bayramların birinci günü saat 13:00’e kadar kapalıdır.

Madde 12- Müze ve örenyeri girişlerinde, kullanılan biletler gezi süresince saklanır ve kontrollerde gösterilir.

Madde 13- Ücretsiz girişlerde yönergenin 4. maddesi kapsamındaki ziyaretçiler kimliklerini/sözleşmelerini, yönergenin 5. maddesi kapsamındaki ziyaretçiler ise ücretsiz ziyaret izin belgelerini ibraz ederler.

Madde 14- Müze ve örenyeri personeli gerekli gördüğü hallerde Müzekart sahiplerinden, kimlik ibraz etmelerini isteyebilir.

Madde 15- Toplu ziyaretler, düzenleyen kurumlarca ilgili Müze Müdürlüklerine önceden bildirilir.

Öğrenci gruplarının ziyaretleri ilgili Müze Müdürlüklerinden alınacak randevu çerçevesinde gerçekleştirilir.

Madde 16- Müze ve örenyerlerinin kapalı olduğu günlerde veya mesai saatleri dışında, Müze Müdürlüğü’nden izin/uygun görüş alınmak kaydıyla en az 20 kişilik ziyaretçi grupları için çift bilet tarifesi uygulanarak ziyarete açılabilir. Bu sayıya, grup içerisindeki ücretsiz ziyaret olanağına sahip kişiler dahil edilmez.

Grup ziyaretlerinde ziyaretçi sayısının 200 ve üzerinde olması halinde tek bilet tarifesi uygulanır.

Madde 17-Bu yönergede yer almayan hususlar ile yer alan hususlara ilişkin istisnai uygulamalar Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir.