Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü


T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ 36 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI HAKKINDA DUYURU

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

36 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI HAKKINDA DUYURU

Merkez Müdürlüğümüz teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere aşağıda unvanı, bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen münhal pozisyonlara, toplam 36 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

1. GENEL ŞARTLAR

Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

6. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak,

7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

8. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, denklik gösterir belgelerini başvuru sırasında (.pdf) ya da (.jpeg) formatında “diğer belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

2. KPSS PUAN SIRALAMASI İLE ALINACAK 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADROLARININ POZİSYON VE ADETLERİ

a) BÜRO PERSONELİ (BÜRO-PERS)

Bu pozisyonda 36 sözleşmeli personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Siyasal Bilgiler Fakültesi ile İktisat, İşletme veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin bölümlerinden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

3. Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

4. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekmektedir.

 

  

b) BAŞVURU YAPILABİLECEK İLLER VE KONTENJANLAR  

           

Başvuru yapılabilecek iller ve kontenjanlar aşağıdaki gibidir:

 

Başvuru Yapılacak İl

Kontenjan Sayısı

Ankara

22

Antalya

3

Muğla

3

Denizli

2

İzmir

2

Nevşehir

2

Erzurum

1

Çorum

1

TOPLAM

36

 

 

3. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

  1. Başvurular elektronik ortamda 22/01/2024 günü saat 08:00 başlayacak ve05/02/2024saat 18:00’de sona erecektir.
  2. Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yalnızca elektronik ortamda başvurularını gerçekleştirecek ve şahsen, posta/kargo yoluyla veya e-posta ile başvuru kabul edilmeyecektir,
  3. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır,
  4. Adaylar sadece öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği pozisyon için yapılacak sıralamaya katılacaktır. Birden fazla pozisyon için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir,
  5. Adaylar alıma ilişkin bilgileri Merkez Müdürlüğümüz internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.  

 

4. DİĞER HUSUSLAR

1. Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3’üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır, (Söz konusu arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.)

2. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adaylar tüm haklarını kaybederler, yerleştirmeye hak kazanmaları halinde atamaları yapılmaz. Bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve ilgililer hakkında yasal işlem yapılır.  İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir, sözleşme yapılmış olsa dâhi sözleşmeleri feshedilir.

3. Kamu görevinden herhangi bir nedenden dolayı ihraç edilenlerden başvuru alınmayacaklardır.

 

 

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

1. Sözleşme imzalamaya hak kazanan asil adayların ve belirlenecek sayıda yedek aday listesi Merkez Müdürlüğümüz internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden yayınlanacaktır.

2. Başvuruda istenilen bilgileri eksik ve süresi içinde teslim etmeyen ile nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları hakkında işlem yapılmayacaktır.

3. Adaylar başvuru sonuçlarına ilişkin bilgilere Merkez Müdürlüğümüz internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecektir.

 

İlanen duyurulur.