Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü


Macaristan

ATATÜRK İÇİN DİYORLAR Kİ!

Macaristan

Budapeşte, 20 (a,a) - Macar ajansı tebliğ ediyor:

Başvekil İmredi, Atatürk'ün cenaze törenini yapılacağı 21 Kasım Pazartesi gününü Macaristan'ın millî yas günü sayarak bütün memlekette resmi binalara siyah bayraklar çekilmesini emretmiştir. Harbiye Nazırı ve Budapeşte Belediye Reisi de, askeri binalar ve belediye binaları için aynı kararı almışlar ve Belediye Reisi ayrıca, halkı da siyah bayrak çek meye dâvet etmiştir.

Namzetti Ujsang Gazetesi
(Budapeşte-1938)

Modern devlet adamları arasında, yeni Türkiye'nin şefi yüksek bir yer tutmaktadır. Görevi Türk tarihinde en nazik olanlardan biri idi ve bunu şayanı hayret bir şekilde başarmaya muvaffak oldu. Bu hayret verici başarı, mücadelerle çelikleşmiş olan karekter ve sarsılmaz iradesi sayesinde mümkün olmuştur. Ölümü, Türkiye'nin sarsılması demek olmıyacak, zira bütün genç nesil, şefi tarafından çizilen yolu iman ve şevkle takibetmektedir.

Ujmagyar Gazetesi
(Budapeşte-1938)

Yüzyılımızda, "olmayacak hiçbir şey yoktur" şeklindeki tarihi gerçeği isbatlayan ilk adam olmuştur.

(Eski Ujsag. Macar.)

Dünya, bu savaş ve barış kahramanı büyük adamın ölümü ile fakir düşmüştür.

(Pesterloyd, Budapeşte)

Dünya, bu harp ve sulh kahramanı büyük adamın ölümü ile yoksul düşmüştür. Gücü, zorlukları yenme kararı ve yiğitliği ile aman bilmeyen galiplerin uygulamaya kalkıştıkları pranga siyasetine kıran Atatürk'tür.

Macar Pester Lioyd Gazetesi

Batıda ihtilal ve inkılâpların yavaş yavaş elde ettiklerini Atatürk'ün ülkesi birdenbire kazandı ve Türk hayatında o kadar derin izler bıraktı ki, batıdakilerde bu ancak yüz yılda erişilebilecek bir başarıydı.

Macar Prof. Dr. Fekete Lajos

Türkiye'yi bir arı kovanının ve bütün Türkleri de bal aramağa çıkmış çalışkan arılara benzetiyorum. Nasıl arılar beylerinin etrafında toplanıp çalışırlarsa bütün Türk Milleti bu gün büyük dâhi Mustafa Kemâl etrafında toplanmışlardır.

Macar Prof. M.Zajti Franes