Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü


1924

KRONOLOJİ

1924

1 Ocak 1924Gazi Mustafa Kemal İzmir'e gitti.
2 Ocak 1924T.B.M.M.'nde "Hafta Tatili Hakkında Kanun" kabul edildi. (O güne değin hafta tatili zorunluluğu yoktu.)
2 Ocak 1924İstanbul İstiklal Mahkemesi'nde gazeteciler beraat etti.
28 Ocak 1924Türkiye-Avusturya dostluk, ticaret ve ikamet antlaşmaları imzalandı. (İstanbul)
7 Şubat 1924T.B.M.M.'nde, Milli Mücadelede şehit olan gönüllü ve subayların ailelerine maaş bağlanmasına ilişkin kanun kabul edildi.
13 Şubat 1924İstanbul İstiklal Mahkemesi'nin mahkum ettiği gazetecilerin affı T.B.M.M.'nde kabul edildi.
15-22 Şubat 1924İzmir'de harp oyunları yapıldı. (Bu günlerde, Hilafetin kaldırılması için karar verildi. Gazi Mustafa Kemal ile İsmet (İnönü) bu konuda görüştüler.)
29 Şubat 1924Halife Abdülmecit için İstanbul'da son Cuma selamlığı töreni yapıldı.
1 Mart 1924Gazi Mustafa Kemal, T.B.M.M.'nin açış konuşmasında, öğretimin birleştirilmesi ve ordunun siyasetten ayrılmasının gereğine işaret etti.
2 Mart 1924C.H.P. Grubu toplantısında, ertesi gün alınacak kararlar üzerinde görüşüldü.
3 Mart 1924Hilafet kaldırıldı.
3 Mart 1924Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edilerek, eğitimde birlik sağlandı.
3 Mart 1924Şeriye ve Evkaf Vekaletleri kaldırıldı. (laik devlete doğru ilk adım)
3 Mart 1924Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekaleti kaldırıldı. (Genelkurmay Başkanlığı, hükümet ve siyaset dışına çıktı)
5 Mart 1924T.B.M.M.'nde "Ziraat ve Ticaret Vekaletleri Teşkiline Dair Kanun" kabul edildi.
8 Mart 1924T.B.M.M. Birinci dönem üyelerine İstiklal Madalyası verilmesi yolunda karar aldı.
13 Mart 1924T.B.M.M.'nde "Orta Tedrisat Muallimleri Kanunu" kabul edildi.
18 Mart 1924T.B.M.M.'nde "Köy Kanunu" kabul edildi.
30 Mart 1924Mehmet Rıfat (Börekçi), Diyanet İşleri Başkanlığına atandı.
1 Nisan 1924Ergani Bakır madeninin devletçe işletilmesi konusunda Kanun, T.B.M.M.'nde kabul edildi.
8 Nisan 1924"Mehakim-i Şer'iyenin İlgasına ve Mehakim Teşkilatına Ait Ahkamı Muaddil Kanun" ile dinsel mahkemeler kaldırılarak mahkemeler birleştirildi. Kanun, Mayıs başında yürürlüğe girdi.
13 Nisan 1924Mithat, Mahmut Şevket, Talat Paşalar, Reşit Hikmet Bey ve başkalarının ailelerine vatan hizmetinden dolayı maaş bağlanması konusunda kanun T.B.M.M.'nde kabul edildi.
16 Nisan 1924T.B.M.M'i "Aff-ı Umumi Kanunu" ile, Kurtuluş Savaşı sırasında düşmanlara yardım edenleri bağışladı.
20 Nisan 1924Yeni Anayasa kabul edildi.
21 Nisan 1924T.B.M.M.'nde "İstanbul Darülfünunu'nun Şahsiyet-i Hükmiyesi Hakkında Kanun" kabul edildi.
22 Nisan 1924T.B.M.M.'nde "Anadolu Demiryollarının Mübayaasına ve Müdüriyet-i Umumiyesinin Teşkiline ve Vezaifine Dair Kanun" kabul edildi. (Bu Kanun'la, Devlet Demiryolları kurulmuş oldu.)
23 Nisan 1924Ankara'da toplanan kurultay ile Türk Ocakları yeniden kuruldu. (İlk kuruluş, 25 Mart 1912. 1931'de kapatılmış, yerlerine Halkevleri açılmıştı.1949'da yeniden kurulmuştur.)
4 Mayıs 1924
19 Mayıs 1924Türk-Irak sınırı konusunda Türkiye - İngiltere görüşmeleri İstanbul'da başladı. (5 Haziran'a değin sürmüş, antlaşmaya varılamamış, konu Milletler Cemiyeti'ne götürülmüştür.)
1 Haziran 1924Milli Mücadele aleyhinde çalışmaları nedeniyle, Lozan Antlaşması'na bağlı genel af beyannamesinin dışında bırakılan 150 kişinin yurt dışına çıkarılması konusunda Bakanlar Kurulu karar verdi.
6 Haziran 1924İstanbul'da Papa Eftim (Erenerol)'in girişimi ile Türk Ortodoksları Panaiya kilisesinde kongre yaptılar ve "Müstakil İstanbul Türk Ortodoks Kilisesi"ni kurarak başına Papa Eftim'i getirdiler.
8 Ağustos 1924Lozan Antlaşması yürürlüğe girdi.
22 Ağustos 1924Kadınlarımızın yargıçlığa atanmak istemeleri.
25 Ağustos 1924Gazi Mustafa Kemal, Ankara'da Muallimler Birliği Kongresi üyelerine verilen çayda.
26 Ağustos 1924Türkiye İş Bankası kuruldu.
30 Ağustos 1924Gazi Mustafa Kemal, Başkomutanlık Meydan Savaşı'nın ikinci yıl dönümünde, Dumlupınar'da yapılan törendeki uzun konuşmasının sonunda, gençlere seslenerek : "Ey yükselen yeni nesil:İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz tesis ettik
30 Ağustos 1924Dumlupınar'da Meçhul Asker anıtının temeli atıldı.
1 Eylül 1924Ankara'da Musiki Muallim Mektebi kuruldu.
22 Eylül 1924Gazi Mustafa Kemal Samsun'da, İstiklal Ticaret Mektebi'nde öğretmenlerle yaptığı konuşmada: "Dünyada her şey için medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlmin ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir" dedi.
25 Ekim 1924Ziya Gökalp öldü.
26 Ekim 1924Bazı komutanların siyaseti seçmeleri nedeniyle bunalım doğdu.
29 Ekim 1924T.B.M.M. ikinci binasında Cumhuriyetin yıldönümünü kutladı.
1 Kasım 1924T.B.M.M. toplantı yıllarına Kasım'da başladı. Daha önce 1 Mart idi.
10 Kasım 1924Halk Fırkası, "Cumhuriyet Halk Fırkası" adını aldı.
17 Kasım 1924Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kuruldu.
21 Kasım 1924İsmet (İnönü) Paşa, Başbakanlıktan çekildi. (22 Kasım'da Fethi (Okyar) Bey Başbakan oldu. 2 Mart 1925'e değin Başbakanlıkta kaldı.)
26 Kasım 1924Kazım (Özalp) Paşa T.B.M.M. Başkanı oldu. (1 Mart 1935'e değin)
20 Aralık 1924"Kırkkilise İsminin Kırklareli'ye Çevrilmesi Hakkında Kanun" T.B.M.M.'nde kabul edildi.
29 Aralık 1924T.B.M.M.'nde "Bahriye Vekaleti Teşkili Hakkında Kanun" kabul edildi.