Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü

Süreli Kullanım Yönergesi Yenilenmiştir

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, kapsam ve Dayanak

Amaç

Madde 1-Bu yönergenin amacı, Bakanlığımıza bağlı müze, örenyeri, kültür merkezi salonları, galeriler ve diğer mekânlar kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce, ekli listede belirtilen ücretler doğrultusunda, kültürel, bilimsel, sanatsal ve diğer etkinlikler için gerçekleştirilecek süreli kullanım işlemleri;

Bakanlığımıza bağlı müzeler ile bağlı birimleri ve örenyerlerindeki taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının tanıtımına yönelik ticari amaçlı görsellerinin kullanılması, yayımı, tıpkıbasımı ile kopyalarının veya objeler üzerine baskısının yapılması, seri çoğaltılmaları ile benzeri taleplerin değerlendirilmesinde uyulacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge, 1 inci maddede belirtilen mekânların süreli kullanım ile ilgili başvuru, izin, ücretlendirme ve ödeme esasları ile kullanıcı tarafından uyulması gereken hususları kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu yönerge, 2252 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye Kanunu'nun 5/c maddesi ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 34 üncü maddesi veMüzelerle Müzelere Bağlı Birimlerde ve Örenyerlerindeki Kültür Varlıklarının Film ve Fotoğraflarının Çekilmesi Mülaj ve Kopyalarının Çıkarılması Hakkındaki Yönetmelik uyarınca çıkarılmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Tanımlar

Madde 4-Bu Yönergede geçen;

Bakanlık :T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı,

DÖSİMM :T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünü,

Müze ve Örenyeri :T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı müze ve örenyerlerini,

Kültür Merkezi :T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı kültür merkezlerini,

Galeri :Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı sergi salonlarını,

İlgili Birim :Süreli kullandırılan mekânın idaresinden sorumlu müdürlükleri,

Kullanıcı :Süreli kullanım talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşu ile gerçek ve tüzel kişileri,

Sözleşme :Kullanıcı ile ilgili birim arasında düzenlenen kullanım sözleşmesini

ifade eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru ve Ödeme

Madde 5- Müze, örenyeri, kültür merkezi salonları, galeriler ve diğer mekânlar için süreli kullanım talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler; yapacakları faaliyetin adı, yeri ve zamanını belirterek kullanımı istenilen yerin idaresine (Müze Müdürlüğü, Kültür Merkezi Müdürlüğü vb.) yazılı olarak başvururlar.

İlgili Müdürlük tarafından söz konusu, tarihlere yönelik yapılacak inceleme neticesinde başvurunun ulaştığı tarihten itibaren 10 (on) iş günü içerisinde başvuru sahibine mekânın kullanım durumunun uygun olup olmadığı yazılı olarak bildirilir. (Müze ve Örenyeri için yapılan başvurular ilgili Müze Müdürlüğü görüşleri doğrultusunda Mülki Amirlik Onayına bağlanır.) İlgili mekân tahsise uygun ise bu durumun başvuru sahibine tebliğinden itibaren kullanım/kira ücretinin tamamının 10 (on) iş günü içerisinde belirlenen kira bedeli nakden ödenir. Kira bedeli tutarında DÖSİMM adına düzenlenmiş kesin, şartsız ve süresiz banka teminat mektubunun ilgili birime teslim edilmesi zorunludur. Her durumda mekânın kullanımı için kira bedeli etkinlik tarihinin en az 10(on) iş günü öncesinde nakden ödenir. Aksi halde, kira bedelinin tamamı teminat mektubu çözülerek tahsil edilir. Etkinlik tarihinden itibaren geriye doğru 10 (on) iş günü içerisinde yapılacak başvurularda ise ilgili birim tarafından etkinliğin uygun görüldüğünün tebliğinden itibaren, en geç izleyen iş gününün mesai bitimine değin kira bedelinin tamamının nakden yatırılması zorunludur.

Tahsis işlemi, tahsis bedelinin tamamının yatırılması veya süresiz/şartsız kesin teminat mektubunun ilgili birime teslim edilmesi ile kesinleşir.

Talep tarihi itibariyle, 1 yılı (365 gün) aşan tarihler için tahsis talep başvurusu yapılamaz. Ancak, hazırlık çalışmaları itibariyle 1 yıldan daha fazla süre gerektiren ihtisas fuarları için bu süreyi aşan talepler, ilgili birimin uygun görüşü ve Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğün onayı ile değerlendirilebilir.

Madde 6- Büyükşehir Belediyesi statüsüne sahip iller dışındaki illerde bulunan Kültür merkezi salonları ticari amaç gütmeyen bilimsel, kültürel, sanatsal, eğitim ve spor amaçlı faaliyetler kapsamında düzenlenecek organizasyonlar için kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilmesi halinde ücret alınmaz.

Büyükşehir statüsüne sahip iller dahil olmak üzere tüm illerdeki kültür merkezi salonları, ilgili Valiliğin talebi olması kaydıyla ulusal gün ve bayramlarda düzenlenecek etkinlikler için ücretsiz tahsis edilebilir.

Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen tahsisler, İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin önerisi ile ilgili birimin uygun görüşü ve ilgili Valiliğin onayı ile gerçekleştirilir.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan gerçekleştirilecek diğer etkinliklerde, en az 15 (onbeş) gün önceden başvurulması, taşrada faaliyetin gerçekleştirileceği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden olumlu görüş alınması ve kullanılacak mekânın veya alanın kullanım durumunun uygun olması halinde kira bedelinin % 20’si oranında işletme gideri alınmak kaydıyla tahsis gerçekleştirilir.

Madde 7- Bakanlık birimlerinin doğrudan kendilerinin veya ortaklaşa olarak başka kamu kurum ve kuruluşlarıyla veya gerçek ve tüzel kişilerle birlikte gerçekleştirecekleri etkinliklerde faaliyetin birimin görev alanına girmesi, birimi tanıtıcı ve etkinliğini artırıcı nitelikte olması ve Bakanlığın diğer birimlerinin herhangi bir etkinliğinin olmaması koşuluyla kullanılan mekân için tahsis ücreti alınmaz. (Talep yazısına etkinliğe ilişkin makam onayı eklenecektir.)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kullanım

Madde 8-Faaliyetin 5.maddesi hükümleri çerçevesinde kesinleşmesinin ardından 10 (on) iş günü içerisinde, faaliyetin gerçekleştirileceği mekân ile ilgili olarak ilgili birim ve kullanıcı arasında Kullanım/Kira Sözleşmesi düzenlenir.

Müze ve Örenyerlerinde gerçekleştirilecek etkinlikler için düzenlenecek sözleşmelerde ise Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce belirlenen ve yönerge eki olan tip sözleşme hükümlerinin de yer alacağı Kullanım/Kira Sözleşmesi düzenlenir.

Kullanıcı, kullanım/kira sözleşmesinde yer alan hususlara uymakla yükümlüdür.

8.1.Kullanımı/kiralanması istenilen mekânın Müdürlüğü tarafından; kullanım amacına, etkinliğin büyüklüğüne ve kullanım şartlarına bağlı olarak oluşabilecek risklere karşı ayrıca teminat bedeli istenilebilir. Bu bedel ücretsiz tahsisler için de talep edilebilir. Söz konusu teminat bedeli, kullanım esnasında ve sonrasında ortaya çıkabilecek zararların tazmininde kullanılır. Teminata ilişkin tüm işlemler kullanıcı ile ilgili birim arasında yapılacak sözleşmede belirtilir.

8.2.Kullanım/kira Sözleşmesi tahsis talebinde bulunan asıl kamu kurum ve kuruluşu yahut gerçek ya da tüzel kişiyle imzalanacaktır.

8.3.Bakanlığımıza bağlı Müze ve Örenyerleri, kültür merkezleri salonları, galeriler ve diğer mekanların kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce kültürel, bilimsel, sanatsal ve diğer etkinlikler için; Faaliyetin kültürel (resital, tiyatro, sinema gösterisi, halk oyunları gösterisi, tören, sergi, festival, fuar) ve/veya bilimsel (kongre, sempozyum, toplantı, panel vb.) amaçlı olması, İdeolojik amaç taşımaması, Tahsisi istenilen yerin fiziki ve mekânsal özellikleri göz önünde bulundurularak faaliyetin değerlendirilmesi, Tahsisi istenilen yerde bulunan kültür varlıklarının teşhir düzeni ile mevcut konumlarının faaliyet sırasında korunması, Tahsisi istenilen yerde ziyaretin engellenmeyecek şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

8.4.Gerçekleştirilecek etkinliklerde ses seviyesinin Süreli Kullanım Yönergesi eki olan ve Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan Protokol’de belirlenen desibel yüksekliğini aşmaması gerekmektedir.

8.5. Bakanlığımıza bağlı müzeler ile bağlı birimleri ve örenyerlerindeki taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının tanıtımına yönelik ticari amaçlı görsellerinin kullanılması, yayımı, tıpkıbasımı ile kopyalarının veya objeler üzerine baskısının yapılması, seri çoğaltılmaları ile benzeri talepler için ilgili Müze Müdürlüğünce yönerge eki olan EK-3 başvuru formu ve EK-4 protokol düzenlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ücretlendirme

Madde 9-Mekân tahsislerinde yönerge ekinde yer alan ücretler geçerlidir. Ücretlere KDV dâhildir. Toplam Kullanım/kira bedeli hesaplamasında hazırlık, kurulum, söküm vb. çalışmalar için ayrılan zaman dilimi indirim hesaplamalarında dikkate alınmaz. Bu ücretlere 10 (on) gün ve 10 (on) günü aşan kullanım taleplerinde aşağıdaki indirimler uygulanır.

1-19 gün için toplam kira bedelinden % 15,

20-29 gün için bu dilime giren toplam kira bedelinden % 20,

30-39 gün için bu dilime giren toplam kullanım bedelinden % 25,

40 günü aşan taleplerde 40 günden sonraki toplam kira bedelinden % 30 indirim uygulanır.

Örnek: Kira ücreti günlük 1.000 (bin) TL. olan bir mekâna ilişkin 13 günlük kiralama talebinde bulunulması halinde kiralama bedeli hesabı 13 x 1.000 = 13.000 - = 11.050 TL. Kira bedeli alınır.

Örnek 2: Kira ücreti günlük 1.000 (bin) TL. olan bir mekâna ilişkin 34 günlük kullanım talebinde bulunulması halinde kira bedeli hesabı19 x1.000 = 19.000 - %20 = 16.150TL.

10 x 1.000 .000 - % 20 .000 TL

5 x 1.000 = 5.000 - %25 = 3.750 TL olmak üzere toplam 27.900 TL kira bedeli alınır.

ALTINCI BÖLÜM

Cezai Şartlar

Madde 10- Sözleşmelerde belirtilen tarihlerin dışına çıkılamaz. Aksi takdirde kullanıcı, sözleşmede belirlenen tarihler dışındaki her bir gün için günlük kira bedelinin üç (3) katı tutarındaki cezayı ödemekle yükümlüdür. Söz konusu ceza miktarı hesaplanırken kurulum ve söküm günleri için öngörülen ücret dikkate alınmaz.

10.1.Kullanım hakkı Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğü ve DÖSİMM'nün izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü şahıslara devredilemez. Aksi takdirde kullanıcı toplam kira bedelinin 3 (üç) katı tutarındaki cezayı ödemekle yükümlüdür.

10.2.Fuar etkinliği dışındaki etkinliklerin tarih erteleme talepleri etkinlik tarihinden en az 10 iş günü öncesinde ilgili Müdürlüğe yazılı olarak yapılacaktır. Müdürlükçe talebe ilişkin yapılacak değerlendirmenin sonucu 10 (on) iş günü içerisinde talep sahibine bildirilir. Etkinlik tarihine 10 iş gününden daha az süre kalan ertelemelerde ise, talebin ilgili birimce uygun görülmesini müteakip toplam kira bedelinin %25’i oranında cezai tutarın DÖSİMM hesabına yatırılması koşuluyla erteleme gerçekleştirilir kira bedelinin % 25'i ceza olarak DÖSİMM’ne ödenir. Tahsis tarihinin ertelenme süresi 1 (bir) yılı geçemez.

10.3.Süreli kullanıma konu mekânlarda ücretsiz gerçekleştirilen etkinliklerde, kullanıcının kullanım/kira sözleşmesine aykırı hareket etmesi ya da gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği etkinlik dışında bir faaliyetin söz konusu olması durumunda, teminat bedeli alınmışsa DÖSİMM'ne irat kaydedilir. Teminat bedelinin alınmadığı durumlarda ise mekânın kira bedeli kullanıcıdan tahsil edilir.

10.4.Fuar etkinlikleri için ise tahsis tarihinin erteleme taleplerinde;

10.4.1.Etkinlik tarihinden en az 60 iş günü öncesinden ilgili birime yazılı müracaat yapılması halinde kira bedelinin %20’si oranında;

10.4.2.Etkinliğin 30 iş günü öncesine kadar yapılan erteleme taleplerinde toplam kira bedelinin %30’u oranında;

10.4.3.Etkinliğin öncesindeki 30 iş günü ile 10 iş günü arasında yapılan erteleme taleplerinde toplam kira bedelinin %50’si oranında; cezai işlem uygulanmak koşuluyla erteleme talebi kabul edilir.

10.4.4.Etkinliğin başlamasına 10 veya daha az iş günü kala yapılan erteleme talepleri uygun görülmez ve kira bedelinden iade yapılmaz.

10.4.5.Cezai işlem uygulanmasını gerektiren yukarıda belirtilen durumlarda kiracı ceza tutarını tebligat tarihini takip eden 10 (on ) gün içinde DÖSİMM hesabına ödemekle yükümlüdür. Ceza bedelinin ödenmemesi halinde erteleme talebi uygun görülmez.

Bu koşullar altında ertelemenin uygun görülmesi halinde kiralamaya konu mekanın ilgili Müdürlük ve DÖSİMM tarafından yeniden kiralamasına (tahsisi) ilişkin tüm hakları saklıdır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Etkinlik İptali

Madde 11-Kesinleşmiş bir tahsis mücbir sebepler dışında iptal edilemez. Ancak kullanıcının faaliyetten vazgeçme nedeninin ilgili birimce uygun görülmesi durumunda, iptal talebinin fuar etkinliklerinde etkinlik tarihinden en az 90 (doksan) iş günü, diğer etkinliklerde ise etkinlik tarihinden en az 30 (otuz) iş günü öncesinden yapılması halinde, kira bedelinin %50’sinin iptale ilişkin ceza işlemi olarak DÖSİMM’ne irat kaydedilmesi suretiyle tahsis iptal edilir. Belirtilen süre sınırına uymayan iptal taleplerinde tahsis ücretinin tamamı DÖSİMM'ne irat kaydedilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Yönergede Yer Almayan Hususlar

Madde 12-Bu yönergede yer almayan hususlar ile yer alan hususlara ilişkin istisnai uygulamalar Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Yürütme Ve Yürürlük

Madde 13-Bu yönerge hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanlığı yürütür.

Madde 14-Bu yönerge 14 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Bu Yönergeden önce kullanım işlemlerine ilişkin yayınlanmış tüm Yönergeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 15-Konuya ilişkin yeni bir Yönerge yayımlanıncaya kadar işbu Yönerge ve ekleri geçerlidir.

Tahsis Cetveli
Kullanım Sözleşmesi
Eser Görseli Kullanımına İlişkin Başvuru Formu
Eser Görseli Kullanımına İlişkin Protokol